Âàø Íèê, Èìÿ â ÷àòå:
Äæ.÷àò
  Ìýããè Ñèìïñîí

Ìýããè Ñèìïñîí

Ìýããè Ñèìïñîí (ïîë íå óêàçàí) Ñî÷åòàòüñÿ óçàìè áðàêà
Ìåñòîïîëîæåíèå: Ñïðèíãôèëä Îòâåòîâ íà Âèêòîðèíó: 3874.

Íà ñàéòå áûë: 11:04:54 20-11-2011
Âíóòðè ÷àòà áûë: 11:49:59 30-04-2011
Ïîèíòîâ: 13577
Âðåìÿ âíóòðè ÷àòà:19 äíåé 16:36:20

 êîïèëêå 1 áàí. èç 6-è


Èíôî:
 _,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_

.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.

Ìýããè Ñèìïñîí — ãåðîèíÿ ìóëüòñåðèàëà «Ñèìïñîíû», äî÷ü Ãîìåðà Ñèìïñîíà è Ìàðäæ Ñèìïñîí. Îäåòà â ãîëóáîé «ìåøî÷åê», ìåøàþùèé õîäèòü, ïîýòîìó ÷àñòî ïàäàåò. Ÿ íåèçìåííàÿ ñïóòíèöà — êðàñíàÿ ñîñêà, êîòîðîé îíà áåñïðåðûâíî ÷ìîêàåò, à êîãäà ñîñêè íåò, èñïîëüçóåò ïåðâûå ïîïàâøèåñÿ ïîä ðóêó ïðåäìåòû.Òàèíñòâåííûé è íåîäíîçíà÷íûé ïåðñîíàæ.

Ïèòàåò ñëàáîñòü ê îðóæèþ: íàíåñëà òÿæ¸ëûå ðàíû Ãîìåðó ïîä âëèÿíèåì «Ùåêîòêè è Öàðàïêè» ìîëîòêîì, ïîêóøàëàñü íà ìèñòåðà Á¸ðíñà â ýïèçîäå «Who Shot Mr. Burns?». À òàêæå ïîìîãëà Ãîìåðó èçáàâèòüñÿ îò ìàôèîçè â ýïèçîäå «Papa's Got a Brand New Badge».  ýòîì æå ýïèçîäå ìû óçíàåì, ÷òî îíà… ñíàéïåð (âñå ïðåäñòàâèòåëè êðèìèíàëüíîé ãðóïïû áûëè ðàíåíû â ïðàâîå ïëå÷î) è ïîòåíöèàëüíàÿ ïðåäâîäèòåëüíèöà ìàôèè. Òàê æå îíà ëþáèò èãðàòü ñ èíñòðóìåíòàìè.  ïîëíîìåòðàæíîì ìóëüòôèëüìå îíà òàêæå ñïàñàåò Áàðòà è Ãîìåðà îò ñìåðòè.  10 ýïèçîäå 4 ñåçîíà («Lisa first word») ãîâîðèò ñëîâî «ïàïà».

Ìýããè — äëÿ ñâîèõ ëåò íåîáû÷àéíî ðàçâèòûé ðåá¸íîê. Òàêîé æå ðàçâèòûé, êàê è å¸ ñòàðøàÿ ñåñòðà Ëèçà. Ïî èíòåëëåêòóàëüíîìó ðàçâèòèþ äàæå ïðåâîñõîäèò Ãîìåðà (â îäíîì èç ýïèçîäîâ Ãîìåð ãîâîðèò åé, ÷òî åñëè îíà õî÷åò ïîñïîðèòü ñ íèì, òî äîëæíà íàó÷èòüñÿ ãîâîðèòü. Èíòåðåñíà áûëà ðåàêöèÿ ðåá¸íêà íà ýòè ñëîâà. Âðîäå êàê îíà âñ¸ ïîíÿëà).

Îíà äîêàçàëà, ÷òî ìîæåò áûòü ñàìîñòîÿòåëüíîé: ïîñëå ñïåöðàçâèâàþùåãî êóðñà äî êîíöà ýïèçîäà ïåðåñòàëà íóæäàòüñÿ â ïîìîùè ìàòåðè è ñïàñëà îòöà èç çàêëþ÷åíèÿ â äðóãîì ãîðîäå.

Ìýããè äîâîëüíî òåïëî îòíîñèòñÿ ê ëþäÿì. Íî åñòü ó íå¸ è âðà㠗 îäíîáðîâûé ìàëûø Äæåðàëüä.

Ñðåäè ÷ëåíîâ ñåìüè îñîáåííî âûäåëÿåò ìàòü.

.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.

_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_,.-•*`°°`*•-.,,_Ãîìåð Ñèìïñîí

````````````````````````````````___
``````````````````````````````_//_\
````````````````````````````,````//.
```````````````````````````/``````````
`````````````````````````_/```````````|
````````````````````````(.-,--.```````|
````````````````````````/o/``o``````/
````````````````````````_````/``//
````````````````````````(__`--'```._)
````````````````````````/```-.`````|
```````````````````````(`````,`-.``|
`````````````````````````-,--_``)`|-.
`````````````````````````_`.__.'``,-'`
````````````````````````|`)``_.-'````|
````````````````````````i-.'`````,--+.
``````````````````````.'`.'```,-'/`````
`````````````````````/`/`````````/```````
`````````````````````7_|`````````|```````|
`````````````````````|/``````````i.___.j
`````````````````````/````````````|`````|
````````````````````/`````````````|`````|`
```````````````````/``````````````|`````|``|
```````````````````|``````````````|`````|``|
```````````````````|____``````````|`````|-i'
````````````````````|```----|`````|`|
```````````````````````````````,-'`````|/
``````````````````````.``````````-,`````|
``````````````````````|`-._``````/`/|`|`
``````````````````````|`````-.````'`|`||`-'
``````````````````````|``````|```````-'|
``````````````````````|``````|`````````|
``````````````````````|``````|`````````|
``````````````````````|``````|`````````|
``````````````````````|``````|`````````|
``````````````````````|``````|`````````|
``````````````````````|``````|`````````|
``````````````````````)`-.___|`````````|
````````````````````.'`-.____)`-.___.-'(
``````````````````.'````````.'-._____.-i
`````````````````/````````.'```````````|
``````````````````-------/`````````.```|

Áàðò Ñèìïñîí

````````````````````````‡`‡‡``‡`````````````````````````````````
````````````````````````‡`‡‡`‡‡‡``‡```‡`````````````````````````
```````````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`‡‡‡``‡``````````````````````
```````````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`‡‡``````````````````````
``````````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`‡‡‡``````````````````
``````````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``‡‡```````````````
`````````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````````````
````````````````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````````````
````````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````````````
```````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`````````````````
``````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`````````````````
`````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````````````````
````‡‡`````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡```````````````````
``‡‡‡‡‡‡```````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````````‡‡‡‡‡```
`‡‡‡‡‡‡‡‡`````‡````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡```````````‡‡‡‡‡‡‡‡`
‡‡‡‡‡‡‡‡‡`````‡````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡```````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````‡``‡‡‡``‡``````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_```````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
``‡‡‡‡‡‡‡‡````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡```````‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡``
```‡‡‡‡‡‡‡‡‡``‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡```‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡```
````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````
`````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````
``````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡```````
```````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````
````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`````````
`````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡```````````
``````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````````
```````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`````````````
````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````````````
`````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````````````
``````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````````````
```````````````_‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````````````
````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````````````
```````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````````````````
````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````````````````````
``````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````````````````````
```````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````````````````````
``````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`````````````````````
`````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````````````````
````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡```````````````````
```````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````````````````
```````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`````````````````
``````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`````````````````
``````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`````````````````
```````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````````````````
```````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````````````````
````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````````````````
```````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````````````````
``````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡```````````````````
`````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````````````````
``````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````````````````
```````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡`````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡````````````````````
```````````````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡``````‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡_````````````````````
```````````````‡‡‡‡‡‡‡`‡‡‡``````‡‡```‡‡‡‡‡‡‡````````````````````
``````````````‡‡‡‡‡‡‡````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡```````````````````
`````````````‡‡‡‡‡‡‡‡`````````````````‡‡‡‡‡‡‡‡``````````````````
`````````````‡‡‡‡‡‡‡```````````````````‡‡‡‡‡‡‡``````````````````
````````````‡‡‡‡‡‡‡`````````````````````‡‡‡‡‡‡‡`````````````````


http://jochat.ru/my42101
{Éî}÷àò